Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused baseeruvad Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusel EL 2016/679 (GDPR) ning kehtivad VBH Estonia OÜ (edaspidi VBH) e-poes www.vbh24.ee ja teistel VBH poolt hallatavatel veebilehtedel nagu www.vbh.ee, webnews.vbh.ee ning shop.vbh.ee.

Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“). Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Tulenevalt kehtivatest seadustest jätab VBH endale õiguse täiendada privaatsuspoliitika tingimusi.

Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

VBH kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks müügisalongis ja e-poes ning VBH lepingulise püsikliendiprogrammi tarbeks.

Terminoloogia ja definitsioonid

 • Andmekaitsesubjekt - tuvastatud või tuvastamata kujul füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse vastutava isiku poolt või juhtimisel
 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
 • Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.
 • Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses;

Vastutav töötleja
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on VBH Estonia OÜ, registrikood 10179000, aadress Läike tee 12, Peetri alevik, Rae vald 75312, e-post: info@vbh.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • Ees- ja perekonnanime.
 • Telefoninumber.
 • E-posti aadress.
 • Kauba kohaletoimetamise aadress.
 • Pangakonto number.
 • Elektroonilise kanali puhul IP-aadress.
 • Info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta.

Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib VBH töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi kontaktandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse VBH serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Juurdepääs isikuandmete andmebaasile on üksnes VBH töötajatel, kes on saanud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks ning omavad andmebaasis selleks neile antud õigusi.

Säilitamine
Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse mitte vähem, kui 7 aastat viimasest tehingust teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Otseturustusteated
E-maili, aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks ainult juhul, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Andemete edastamine kolmandatele isikutele

 • VBH ei avalda isikuandmeid kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus (näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus.
 • Isiku õigused seoses oma andmetega.
 • Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta kogume.
 • Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete eemaldamist või uuendamist.
 • Teil on õigus loobuda otsepostitustest.
 • Soovi korral võite nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, kuid see võib piirata Teile teatud teenuse osutamist või isikupärastatud sisu pakkumist.
 • VBH jätab ebaõigete andmete uuendamise alusel tehtud taotluse rahuldamata, kui Teie nõue on põhjendamatu või taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadusest.
 • Ülaltoodud õiguste teostamiseks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus.
 • Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel (info@vbh.ee).
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ostutingimused | Privaatsuspoliitika

VBH Estonia OÜ Läike tee 12, Peetri 75312, Harjumaa Reg: 10179000 | Tel: +372 6401 331 | E-mail: tellimus@vbh.ee